Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Nieuws van dorpshuis De Mande

Dinsdag 15 januari is de eerste koffieochtend in het nieuwe jaar. Aanvang 10 uur in De Mande. 

Het thema is "Nostalgie" en wij willen met U oud Hollandse spelletjes gaan doen. Heeft u over een bepaald spel  een mooie herinnering en heeft u het nog in bezit, dan zou het  leuk zijn als u daar dan iets over wil vertellen. Om er daarna mee aan de slag te gaan.

Op deze manier beleven wij weer een ouderwetse gezellige winteravond(morgen).

Iedereen is van harte welkom op deze koffiemorgen, neem gezellig iemand mee!

UW DORPSHUIS!!

Beste dorpsgenoten,

Nu het jaar 2019 met rasse schreden nadert willen we weer net als de afgelopen 2 jaren  u  informeren over het reilen en zeilen van ons dorpshuis.

De resultaten van 2018 tot nu toe zijn beter dan het vorige jaar, met name te verklaren uit meer evenementen, waaronder het tentfeest. Ook dit jaar hebben  we  flink geïnvesteerd in onderhoud en verbeteringen. Te noemen zijn naast allerlei kleinere zaken, de aanschaf van de bekabeling voor het tentfeest, aansluiting verwarming in de berging, dakbedekking en isolatie deel dak, verbreding toegang speelveld  en inmiddels is besloten de warmwatervoorziening voor de kleedkamers/douches ingrijpend te moderniseren.

We verwachten een liquiditeit  eind dit jaar (ruwe inschatting) zo’n € 27.500,-, flink meer dan vorig jaar.

Het spreekt vanzelf dat we altijd een stuk liquiditeit achter de hand moeten houden voor onverwachte en niet te voorspellen (grotere) uitgaven. Onze accountant adviseert hiervoor een bedrag van minimaal € 8.000,-. Bovendien zijn er nog langlopende verplichtingen in de orde van grootte van € 6.000, de certificaten en een al oude schuld aan de gemeente.  

En we gaan in 2019 investeren in de grote zaal. Inmiddels heeft bouwbedrijf Veenstra na een offerte van 3  bouwbedrijven de opdracht gekregen voor de renovatie die zowel de gebruiksmogelijkheden als de duurzaamheid flink zullen verbeteren. De totale kosten van het project zijn geraamd op circa € 38.000,-  De gemeente heeft inmiddels toegezegd € 15.000,- bij te dragen uit haar dorpshuizenfonds. En er zullen een aantal fondsen worden benaderd voor een bijdrage. De bijdrage uit het eigen vermogen wordt ingeschat op  circa € 7.500,-. De rest moet worden gefinancierd uit eigen werk en bijdragen van subsidiefondsen. Bezien wordt nog of het financieel haalbaar is om een aparte opgang voorh et toneel te realiseren.   

Zoals vorig jaar gemeld zijn we dit jaar ook bezig gegaan met het bedenken van nieuwe diensten. Zo zijn het succesvolle Heel Haule Eet en Koffieochtenden ontstaan. Natuurlijk gaan we door met (be)denken!!  

Wij vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn en wensen u alvast een gezond en voorspoedig 2019 en veel plezier met uw dorpshuis.

U kunt uiteraard altijd één van de bestuursleden aanspreken als u nog vragen over bovenstaande heeft en suggesties voor verbeteringen en extra evenementen voor het dorpshuis  zijn zeer welkom.

Het bestuur

 

Trekking certificaten

Tijdens de voorjaarsvergadering van Plaatselijk Belang zijn weer 20 certificaatnummers getrokken. Het zijn de volgende nummers geworden:

 4                            68                           149                        168
11                           95                           154                        208
27                           97                           155                        211
42                           100                         161                        218
59                           112                         162                        230

De bezitters van deze certificaten kunnen zich melden bij de penningmeester van De Mande,
Franke Stelma, Zwetteweg 5, Haule.
Tegen inlevering van het certificaat ontvangt u € 50,- terug.

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?