Actieprogramma Biodiversiteit Haule

Agenda Gemeente

Vanuit het Actieprogramma Biodiversiteit is de gemeente Ooststellingwerf samen met enkele dorpen in 2021 gestart met het opstellen van een groen dorpsprofiel. Een groen dorpsprofiel is een gezamenlijke invulling van het groenblauwe netwerk op dorpsniveau en het daarbij behorende gemeentelijk groenbeheer. Een groen dorpsprofiel laat zien hoe het dorp er qua natuur en water uitziet en waar de gemeente de komende jaren – samen met het dorp – aan kan werken. Bijzondere aandacht is er voor biodiversiteit in en rond de dorpen. De gemeente gaat per dorp aan de slag en vraagt daarbij hulp van de dorpsbewoners. Waar zien zij bijvoorbeeld verbetermogelijkheden voor de biodiversiteit? Per dorp wordt door middel van een startbijeenkomst in het dorp ideeën van inwoners verzameld.

De afdeling groenbeheer van gemeente beoordeelt vervolgens de haalbaarheid van de ideeën en werkt de haalbare ideeën verder uit. De uitwerking wordt teruggekoppeld en vervolgens in het juiste seizoen (globaal najaar/winter) door de afdeling groenbeheer van de gemeente uitgevoerd. Het project is een samenwerking tussen plaatselijke belang, inwoners en de gemeente, waarbij de gemeente voornamelijk een faciliterende rol heeft.

Om het behapbaar en praktisch te houden, worden ieder jaar een paar dorpen geselecteerd om gezamenlijk tot een groen dorpsprofiel te komen. In 2024 wil de gemeente graag aan de slag met de dorpen Haulerwijk, Haule, Waskemeer, Nijeberkoop. De planning is om de startbijeenkomst in de periode september-december 2024 plaats te laten vinden

Inwoners van Haule worden gevraagd mee te denken en ideeën aan te leveren bij Plaatselijk Belang. Dat kan via mail adres pbhaule@outlook.com of bij één van de bestuursleden.